Tutaj znajdziesz zagadnienia związane z biologią

Budowa organizmów zwierzęcych

Budowa i funkcje tkanek

Przebieg podstawowych funkcji
życiowych organizmów


Układ ruchu człowieka

Układ oddechowy człowieka

Układ pokarmowy człowieka

Układ nerwowy człowieka

    Biologia to nauka o organizmach żywych. Biologia stara się poznac budowę różnorodnych organizmów oraz wpływ zjawisk
    i procesów zachodzących w środowisku na ich życie. Biologia jest nauką o organizmach żywych, ich pochodzenie, rozwoju
    i przejawach życia. Biologia należy do nauk rozwijających się najbardziej dynamicznie, a w jej obrębie wyróżniamy wiele dziedzin.
    Do klasycznych zalicza się botanikę (badającą rośliny), zoologię (badającą zwierzęta). Nauką o budowie organizmów jest morfologia.W niej wyodrębnia się Morfologię właściwą (badajacą kształt organów) oraz anatomię (dział morfologii badający budowę wewnętrzną organizmów). Czynności życiowe są przedmiotem badań fizjologii. Sposród wielu młodszych dziedzin nalezy wspomnieć genetykę oraz ekologię. Genetyka bada mechanizmy dziedziczenia i zmienności organizmów. Ekologia należy do dyscyplin określających wzajemne zależności między organizmami i środowiskiem. Obejmuje ona wiele dziedzin, np.cytologię.